2012 m. kovo 20 d., antradienis

Vernal Equinox (Pavasario lygiadienis)


Equinox - Time to return to the magic of the Universe ...


"... The climbing sun again was wakening the world and laughing at the wreck of frigid winter's trade...." Kristijonas Donelaitis, classic Lithuanian language poem, “The Seasons“...


     An equinox occurs twice a year, when the tilt of the Earth's axis is inclined neither away from nor towards the Sun, the center of the Sun being in the same plane as the Earth's equator...


      At an equinox, the Sun is at one of two opposite points on the celestial sphere where the celestial equator (i.e. declination 0) and ecliptic intersect. These points of intersection are called equinoctial points: classically, the vernal point and the autumnal point. By extension, the term equinox may denote an equinoctial point...

An equinox happens each year at two specific moments in time (rather than two whole days), when there is a location (the subsolar point) on the Earth's equator, where the center of the Sun can be observed to be vertically overhead, occurring around March 20 and September 22 each year...

Spring Equinox (Vernal Equinox) - One of the unique phenomena of nature, the essence of which, speaking the language of science, is to ensure that "at the time of equinox, the center of the Sun in its apparent motion along the ecliptic crosses the celestial equator."..


      From 2010 to 2014 the vernal equinox occurs on March 20...

Spring and autumn equinoxes are the astronomical beginning of the season. The time interval between two equinoxes of the same name is called a tropical year. This year has now passed, and to measure time. In the tropical sun, approximately 365.2422 days. That's because of this "about" equinox each year accounts for different times of day, each year going forward for about 6 hours...

On this day, light and darkness are equally divided ... In the old days when there were no calendars, spring was determined by the sun. It was believed that from that day begin renovation in nature: the first spring thunder, swelling buds on the trees, riotous sprouting greenery...

The Vernal equinox, and particularly venerated in pagan beliefs ... It was believed that on this day in the annual cycle of spring, a symbol of the revival and rebirth of nature, comes to replace winter...

As you know, when the Sun passes from the northern hemisphere in the south, comes the autumnal equinox - 22 or September 23...      In the Vernal Equinox begins the New Year in many nations and peoples of the Earth...


      According to the Avestan calendar, the 2012-th year Squirrel... Just keep in mind that in the tradition of the Aryan doctrine year begins March 21 with the first sunrise after the vernal equinox…


35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)     Read here:
http://mgrazula.blogspot.com/2012/03/squirrel-years-voveres-metai.html


      New Year in almost all countries of the Silk Road linked the beginning of the new year with this phenomenon of nature: Iran, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan..


 
      According to the Canadian Zodiac - 2012 - Year of the Polar Bear -  (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)... “People born in the Year of the Polar Bear are healthy, energetic, excitable, short-tempered, and stubborn. They are also honest, sensitive, brave, and they inspire confidence and trust. Polar Bear people are the most eccentric of any in the Canadian zodiac. They neither borrow money nor make flowery speeches, but they tend to be soft-hearted which sometimes gives others an advantage over them...“ 
  
       Kristijonas Donelaitis (January 1, 1714, – February 18, 1780 ) was a Prussian Lithuanian Lutheran pastor and poet...  He lived and worked in Lithuania Minor, a territory in the Kingdom of Prussia, that had a sizable minority of ethnic Lithuanians. He wrote the first classic Lithuanian language poem, The Seasons, which became one of the principal works of Lithuanian poetry... The poem, a classic work of Lithuanian literature, depicts everyday life of Lithuanian peasants, their struggle with serfdom, and the annual cycle of life...

 35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)      Read here:
The Seasons by Kristijonas Donelaitis
http://members.efn.org/~valdas/seasons.html 
 "And beware not to lift up your eyes to heaven and see the sun and the moon and the stars, all the host of heaven, and be drawn away and worship them and serve them, those which the LORD your God has allotted to all the peoples under the whole heaven..."  Deuteronomy 4:19, Bible 


 


       Pavasario lygiadienis

Lygiadienis - laikas sugrįžti į  Visatos  magiją....

"...  Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės..." Kristijonas Donelaitis "Metai"

     Lygiadienis įvyksta du kartus per metus, kai Žemės ašies pakrypimas nėra palinkęs nei toli nuo centro, nei į Saulę,-  centras  Saulės yra tame  pačiame lygyje  kaip ir Žemės pusiaujas...

Lygiadienyje, Saulė yra viename iš dviejų priešingų taškų  ant dangaus sferos, kur dangaus pusiaujas (t.y. nukrypimas 0) ir ekliptinis susikerta.. . Šituos susikirtimo taškus pavadino lygiadienio taškais : klasikiniu stiliumi, Vernal (pavasario) ir Rudeninis taškas ..

Pavasario Lygiadienis (Vernal Equinox) - vienas iš unikalių gamtos reiškinių, kurios esmė, kalbėdama mokslo kalba, turi garantuoti kad "laiku lygiadienio, centro Saulės jos matomame judėjime palei ekliptinius kryžius dangaus pusiaujas." 

      Nuo 2010 iki 2014  Pavasario  lygiadienis įvyksta kovo 20-ąją...

Pavasario ir rudens lygiadienis yra astronominė sezono pradžia... Laiko intervalą tarp dviejų to paties vardo lygiadienio pavadina atogrąžiniais metais.. . Šie metai praėjo ir galima išmatuoti laiką. Prieš atogrąžinę saulę, maždaug 365.2422 dienų... Todėl  "apie" lygiadienį kasmet sudaro skirtingus laikus dienos, kasmet judėdamas pirmyn apytiksliai 6 valandas...

Šią dieną  šviesa ir tamsa yra lygiai padalytos... Seniau,  kai nebuvo jokių kalendorių, pavasaris buvo nustatytomas  saulės...  Buvo manyta, kad nuo tos dienos gamta pradeda pabusti: pirmas pavasario griaustinis...  sprogsta  pumpurai  ant medžių... , maištingai  dygsta  žalumynai ... .

Pavasario lygiadienį  ypač gerbė pagoniškuose tikėjimuose... Buvo manyta, kad šią dieną -  pavasario cikle-  simbolyje atgimimo -  vyksta  gamtos atgimimas -   keičiama  žiema į naują ciklą...

Kaip žinote, kai Saulės leidimasis  nuo šiaurinio pusrutulio pietuose, - vyksta rudeninis lygiadienis - 22 ar rugsėjo 23-iąją... 

      Pavasario  lygiadienis pradeda Naujuosius Metus daugelyje nacijų ir Žemės tautų...

Pagal arijus Pavasario lygiadieniu  prasideda Voverės metai - (1916 1948 1980 2012 2044 2076) ... 2012 m. kovo 21-ąją ...

35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)      Skaityti čia:
http://mgrazula.blogspot.com/2012/03/squirrel-years-voveres-metai.html      Naujieji Metai beveik visose Šilkinio Kelio šalyse, kurios  sujungė pradžią Naujųjų Metų su šiuo gamtos reiškiniu: Iranas, Afganistanas, Tadžikija, Kazachstanas, Kyrgyzstan, Uzbekija ir t.t 

      Pagal Kanados indėnų zodiaką  - Baltojo Lokio metai – ( 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 – “Žmonės gimę Baltojo Lokio metais yra sveiki, energingi, jaudrūs, lengvai susierzinantys ir užsispyrę. Taip pat jie yra sąžiningi, jautrūs, narsūs ir jie įkvepia tikėjimo ir vilties. Baltojo Lokio žmonės yra labiausiai ekscentriški iš visų Kanadiškojo Zodiako ženklų. Jie nei skolinasi pinigų nei šneka įmantrias kalbas, bet linkę būti švelnios širdies kas kartais leidžia kitiems pasinaudoti jais...“ 


      Kristijonas Donelaitis (1714 m. sausio 1 d. – 1780 m. vasario 18 d. Tolminkiemis, palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje) – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas... Pagrindinį savo kūrinį, poemą „Metai“, K. Donelaitis rašė veikiausiai 1765-1775 m., tiksli data nežinoma...„Metai“ išversti į vokiečių, anglų, švedų, čekų, vengrų, latvių, rusų, baltarusių, lenkų, gruzinų, ukrainiečių, armėnų kalbas...

35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)       Skaityti čia: 
http://www.antologija.lt/texts/6/turinys.html  
 


"Kad kartais, pakėlęs akis į dangų ir stebėdamas saulę, mėnulį, žvaigždes bei dangaus galybę, nebūtum sugundytas juos garbinti  ir jiems tarnauti. Juos Viešpats, tavo Dievas, davė visoms tautoms, esančioms visur po dangumi.." Įst 4,19, Biblija

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą